Kế hoạch và tiến trình thỉnh ý hiệp hành Giáo phận Qui Nhơn

GIÁO PHẬN QUI NHƠN
BAN LINH HOẠT VIÊN

KẾ HOẠCH VÀ TIẾN TRÌNH THỈNH Ý HIỆP HÀNH
GIÁO PHẬN QUI NHƠN

Kính thưa cha Tổng Đại diện, quý cha Hạt trưởng, quý cha và quý Bề trên các Hội dòng, quý chủng sinh, tu sĩ và anh chị em tín hữu trong gia đình Giáo phận Qui Nhơn.
Đức Giám mục Giáo phận Qui Nhơn đã long trọng cử hành thánh lễ khai mạc Tiến trình Thượng Hội đồng cấp Giáo phận ngày 27 tháng 11 năm 2021, tại nhà thờ Chính tòa Qui Nhơn, và đã ban hành các Quyết định thành lập Ban Linh hoạt viên hiệp hành Giáo phận Qui Nhơn, ngày 03 tháng 12 năm 2021 và Nhóm Hiệp hành Giáo phận Qui Nhơn, ngày 17 tháng 12 năm 2021.
Được sự hướng dẫn của Đức Giám mục Giáo phận và cha Tổng Đại diện, Ban Linh hoạt viên và Nhóm Hiệp hành Giáo phận đã họp bàn và xin gởi đến mọi thành phần dân Chúa Giáo phận Qui Nhơn bản “Kế hoạch và Tiến trình thỉnh ý hiệp hành Giáo phận Qui Nhơn”. Kính mong quý cha Hạt trưởng, quý cha và quý Bề trên các Hội dòng, quý chủng sinh, tu sĩ và anh chị em tín hữu trong gia đình Giáo phận Qui Nhơn cùng hiệp hành cầu nguyện, tìm hiểu, suy tư… và đem hết nhiệt tâm và sáng kiến tham gia vào Tiến trình Thượng Hội đồng của Giáo phận Qui Nhơn.

Nguyện xin Thiên Chúa nhờ lời cầu bầu của các Thánh Tử đạo Giáo phận Qui Nhơn chúc lành cho mọi người trong Giáo phận và cho tiến trình hiệp hành của Giáo phận.

GIAI ĐOẠN 1

Lập Ban Linh hoạt viên Giáo phận
Và Nhóm Hiệp hành Giáo phận
GIAI ĐOẠN 2

Tuyển chọn điều phối viên, và học hỏi tài liệu Thượng Hội đồng
Thời gian 1,5 tháng:
Từ ngày 15.01.2022 đến 01.03.2022.
GIAI ĐOẠN 3

Tổ chức các cuộc họp thỉnh ý hiệp hành cấp 1.
Thời gian 02 tháng: Từ ngày 01.03.2022 đến 01.05.2022.
GIAI ĐOẠN 4

Tổ chức các cuộc họp thỉnh ý hiệp hành cấp 2.
Thời gian 01 tháng:
Từ ngày 01.05.2022 đến 31.05.2022.
GIAI ĐOẠN 5

Tổ chức Hội nghị Tiền-Thượng Hội đồng Giáo phận và bản đúc kết trình HĐGM . Việt Nam.
Thời gian 02 tháng: Từ ngày 01.06.2022 đến 31.07.2022.

Đức Giám mục Giáo phận Qui Nhơn đã long trọng cử hành thánh lễ khai mạc Tiến trình Thượng Hội đồng cấp Giáo phận ngày 27 tháng 11 năm 2021, tại nhà thờ Chính tòa Qui Nhơn.
- Ngày 03 tháng 12 năm 2021 Đức Giám mục Giáo phận Qui Nhơn đã ban hành Quyết định thành lập Ban Linh hoạt viên hiệp hành Giáo phận Qui Nhơn (03 thành viên).
- Ngày 17 tháng 12 năm 2021 Đức Giám mục Giáo phận Qui Nhơn đã ban hành Quyết định thành lập Nhóm Hiệp hành Giáo phận Qui Nhơn (40 thành viên).
- Ngày 29 tháng 12 năm 2021, tại giáo xứ Gò Thị, Ban Linh hoạt viên và một số thành viên Nhóm Hiệp hành đã họp bàn Dự thảo Kế hoạch và tiến trình thỉnh ý hiệp hành của Giáo phận Qui Nhơn; và gởi các thành viên Nhóm Hiệp hành góp ý đến ngày 08.01.2022.

Điều phối viên cấp 1 - Mỗi đơn vị sau tuyển chọn từ 3 đến 5 Điều phối viên.
Vai trò của người đứng đầu các đơn vị cấp 1:
- Mời gọi, tuyển chọn điều phối viên và báo lên người đứng đầu cấp trên trực thuộc (cấp 2);
- Chủ động giúp các điều phối viên tìm hiểu, học hỏi các tài liệu và kỹ năng tổ chức cuộc họp thỉnh ý hiệp hành.
- Đồng hành và giám sát các cuộc họp thỉnh ý hiệp hành của đơn vị mình.
- Đôn đốc các điều phối viên lập bản đúc kết các cuộc họp thỉnh ý và gởi lên cấp trên trực thuộc (cấp 2) đúng thời gian quy định.
Điều phối viên cấp 2
- Mỗi đơn vị sau tuyển chọn từ 3 đến 5 Điều phối viên.
Vai trò của người đứng đầu các đơn vị cấp 2:
- Hướng dẫn và đôn kiểm các đơn vị cấp 1 trực thuộc tuyển chọn và huấn luyện điều phối viên
- Mời gọi, tuyển chọn điều phối viên cấp 2 và báo lên Ban Linh hoạt viên Giáo phận;
- Chủ động giúp các điều phối viên tìm hiểu, học hỏi các tài liệu và kỹ năng tổ chức cuộc họp thỉnh ý hiệp hành.
- Đồng hành và giám sát các cuộc họp thỉnh ý hiệp hành của đơn vị mình ; Đôn đốc các điều phối viên lập bản đúc kết gởi lên Ban Linh hoạt viên Gp. đúng thời gian quy định.
Tổ chức các cuộc họp thỉnh ý hiệp hành cấp cơ sở (cấp 1) cho các thành viên của mình:
Tùy vào tình hình, hoàn cảnh và điều kiện, các đơn vị tổ chức các cuộc họp thỉnh ý trực tiếp hoặc trực tuyến (online), hoặc phát phiếu các câu hỏi gợi ý để mọi người trả lời, nêu ý kiến…
- Dựa theo Cẩm nang cho Thượng Hội đồng về tính hiệp hành, Phụ lục B để tổ chức các cuộc họp thỉnh ý hiệp hành, và bám sát vào câu hỏi suy tư (số 5, Phụ lục B) để gợi ý và mời gọi tham dự viên tham gia phát biểu ý kiến.
- Các điều phối viên ghi nhận, thu thập các ý kiến đóng góp… làm bản đúc kết tất cả các cuộc họp thỉnh ý hiệp hành tối đa 05 trang giấy A4, gởi cho Ban điều phối cấp 2 (gởi file word), hạn chót ngày 01.05.2022.
Tổ chức các cuộc họp thỉnh ý hiệp hành cấp trung gian (cấp 2) cho các thành viên của mình:
Tùy vào tình hình, hoàn cảnh và điều kiện, các đơn vị tổ chức các cuộc họp thỉnh ý trực tiếp hoặc trực tuyến (online), hoặc phát phiếu các câu hỏi gợi ý để mọi người trả lời, nêu ý kiến…
- Các Điều phối viên cấp 2 thông báo cho trưởng Nhóm Hiệp hành và Ban linh hoạt viên giáo phận ngày giờ và nơi chốn tổ chức cuộc họp thỉnh ý hiệp hành của đơn vị mình, để Nhóm Hiệp hành và Ban linh hoạt viên giáo phận thu xếp tham dự hoặc đồng hành.
- Dựa theo Cẩm nang cho Thượng Hội đồng về tính hiệp hành, Phụ lục B để tổ chức các cuộc họp thỉnh ý hiệp hành; có thể dựa vào mười chủ đề chỉ dẫn ở số 5.3 của Cẩm nang và câu hỏi suy tư chính để gợi ý và mời gọi tham dự viên tham gia phát biểu ý kiến.
- Các điều phối viên làm bản đúc kết tất cả các cuộc họp thỉnh ý hiệp hành tối đa 07 trang giấy A4, gởi file word cho trưởng, phó Nhóm Hiệp hành Ban linh hoạt viên giáo phận, hạn chót ngày 01.06.2022.
Ban Linh hoạt viên và Nhóm hiệp hành Giáo phận phối hợp thực hiện:
- Tiếp nhận các đúc kết của các điều phối viên cấp 2 (hoặc các cá nhân) từ ngày 01.6.2022 đến 15.6.2022 ; sau đó phân loại, sắp xếp các ý kiến…
- Lên kế hoạch và chương trình tổ chức Hội nghị Tiền-Thượng HĐ Giáo phận. Tùy tình hình và điều kiện, có thể tổ chức ngày gặp mặt các thành phần dân Chúa trong Giáo phận với Nhóm Hiệp hành Giáo phận và các Điều phối viên các cấp, hoặc có thể họp trực tuyến (online), từ ngày 15.06 đến 25.06.2022 (theo Phụ lục C).
- Biên tập bản đúc kết Tiến trình thỉnh ý hiệp hành của Giáo phận, phổ biến trên trang Web Giáo phận và gởi đến tất cả điều phối viên các cấp, từ ngày 01.7.022. Ban linh hoạt viên Giáo phận sẽ tiếp tục tiếp nhận các ý kiến của mọi thành phần trong Giáo phận, sau đó làm bản đúc kết để gởi cho HĐGM. Việt Nam vào đầu tháng 08.2022.

 

Cấp 1
 (cơ sở)
Cấp 2
 (trung gian)
Cấp 1 (cơ sở)Cấp 2 (trung gian)

 

 

Giáo xứ, giáo họ biệt lậpGiáo hạtGiáo xứ, giáo họ biệt lậpGiáo hạt

 

 

- Cộng đoàn dòng tu hoặc vùng
- Tập sinh, đệ tử các dòng

Các Hội dòng

Cộng đoàn dòng tu hoặc vùng
- Tập sinh, đệ tử các dòng

Các Hội dòng

 

 

-Đại chủng sinh
- Các chú dự tu
Chủng viện Qui Nhơn

Đại chủng sinh
- Các chú dự tu

Chủng viện Qui Nhơn

 

 

Các ban mục vụ của giáo phậnCác Liên ban mục vụCác ban mục vụ của giáo phậnCác Liên ban mục vụ

 

 

Nhóm MTG. Qui Nhơn Tại Thế hoặc vùngHiệp hội MTG. Qui Nhơn Tại ThếNhóm MTG. Qui Nhơn Tại Thế hoặc vùngHiệp hội MTG. Qui Nhơn Tại Thế

 

 

Curia Legio MariaeComitium Qui NhơnCuria Legio MariaeComitium Qui Nhơn

 

 Lưu ý:

1. Người đứng đầu các đơn vị cấp 1: Các cha xứ, các cha trưởng Ban mục vụ, các bề trên cộng đoàn dòng tu, các trưởng hội đoàn… sớm phổ biến “Tài liệu chuẩn bị Thượng Hội Đồng Giám mục” và “Cẩm nang cho Thượng Hội Đồng về tính hiệp hành” cho các điều phối viên của cấp mình và mọi người, khuyến khích họ học hỏi, tìm hiểu để tích cực tham gia vào tiến trình thỉnh ý hiệp hành. (Có thể tham khảo các tài liệu trên trang web gpquinhon.org).

2. Khuyến khích các Ban mục vụ giáo phận và các giáo xứ ngoài việc tổ chức cuộc họp thỉnh ý hiệp hành cho các thành viên của đơn vị mình, còn lưu tâm tổ chức cuộc họp thỉnh ý cho các thành phần liên hệ: Nhóm Giáo viên trong hạt hoặc tỉnh (Ban Giáo dục), Nhóm Sinh viên Công giáo (hạt hoặc tỉnh), Nhóm Giới trẻ trong hạt hoặc tỉnh (Ban Giới trẻ), Nhóm Di dân và đồng hương (Ban Di dân), Nhóm Gia đình rối, Nhóm Gia đình ly dị, ly dị tái hôn (Ban Gia đình), Nhóm Gia đình trẻ, Nhóm Tân tòng (Ban Giáo dân), Nhóm Dự tòng, Nhóm Lương dân và các tôn giáo (Ban Truyền giáo), Nhóm Văn hóa – nghệ thuật (Ban Văn hóa)…

3. Các nguồn lực cho tiến trình thỉnh ý (Cẩm nang, mục 4.4, số 4) ?
- Tòa Giám mục cung cấp kinh phí in ấn và các tài liệu liên quan; và chi phí cho Hội nghị Tiền - Thượng Hội đồng Giáo phận.
- Người đứng đầu các đơn vị cùng các thành viên lo liệu để tổ chức các cuộc họp thỉnh ý; và các đơn vị cũng nên lập diễn đàn trực tuyến (online) để có thể phục vụ cho các cuộc họp thỉnh ý thuộc cấp mình.

Qui Nhơn, ngày 10 tháng 01 năm 2022
Ban Linh hoạt viên Gp. Qui Nhơn


Lm. Phêrô Trương Minh Thái

Chuẩn y
của Đức Giám mục Giáo phận Qui Nhơn

Matthêô Nguyễn Văn Khôi
Tác giả bài viết: Lm. Phêrô Trương Minh Thái
Mới hơn Cũ hơn
NỮ TỲ CHÚA GIÊSU TÌNH THƯƠNG